HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 823 – PROCJENA RIZIKA

Zakon o zaštiti na radu propisuje da poslodavac, ovisno o stupnju rizika za zdravlje i život svojih radnika, mora izraditi procjenu rizika za pojedina radna mjesta. Znamo svi, i Poslodavac naravno(!), da je većina radnika na tzv. operativnim radnim mjestima u Hrvatskoj pošti, i ne samo njima, krajnje ozbiljno izložena ugrozama, koje svim upućenima ne bi trebalo nabrajati. Za zaboravne, možda samo podsjetnik da su, ovisno o poslu kojeg obavljaju, naši „operativci“, i ne samo oni, u svom svakodnevnom poslu izloženi prekomjernoj opasnosti za zdravlje, čak i za život. Treba li ikomu davati do znanja da su, na primjer, izloženost iznimnom tjelesnom opterećenju, rad u svim i svakakvim meteorološkim (ne)uvjetima, cjelodnevni rad pred zaslonom računala (usput, na pohabanim stolcima), vožnja u svim i svakakvim okolnostima, opasnost od prepada i pljački, naša svakodnevnost. Unatoč svemu nabrojenom, (i onom što nije) Poslodavac je, iz njemu poznatih razloga (!?), a nama krajnje nerazumljivim, pače držimo da je sve protivno zakonu i propisima, naumio izraditi procjenu rizika opasnosti i svesti je na to da u Hrvatskoj pošti nema ozbiljnog rizika za zdravlje i život naših radnika. Valja ovom prigodom upitati, što se to promijenilo u okolnostima u odnosu na dosadašnje stanje? Ne želimo vjerovati, može biti da se radi o smanjenju troškova nauštrb zdravlju i sigurnosti naših ljudi? Da bi saznali o čemu se radi, Poslodavcu smo poslali dopis kojeg prenosimo u cijelosti:

“Poštovani, temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu i čl. 3. Pravilnika o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19) poslodavac je odlučio da će Hrvatska pošta samostalno izraditi Procjenu rizika za svoje potrebe. Upravo na tom tragu, poslodavac je donio i Odluke o imenovanju radnih skupina za izradu Procjene rizika u HP-Hrvatskoj pošti d.d., za svaku pojedinu Grupu područja, koju čine stručne osobe iz Ureda za korporativnu sigurnost, Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologiju tj. stručnjaci za zaštitu na radu. U ovom trenutku u poslovnom sustavu Hrvatske pošte, u primjeni je šest (6) Procjena rizika (po Grupama područja) koje su izrađene tijekom 2020. godine te su u njima identificirani i procijenjeni svi rizici poslova pojedinog radnom mjesta, koji su kvantificirani na način da je za 10-15% radnika procijenjeno da obavljaju poslove s malim rizicima (administrativna radna mjesta), na poslovima sa srednjim rizikom zaposleno je od 75 do 85% dok je za manji broj radnika, njih 5 do 10%, procijenjeno da obavljaju poslove visokog rizika (poslovi s posebnim uvjetima rada). Prema nama dostupnim podatcima, stručnjacima za zaštitu na radu je usmeno(!) naloženo da prilikom izrade nove Procjene rizika, zanemare dosadašnju metodologiju izrade procjene rizika poslova pojedinih radnih mjesta, kao i sada važeće procijenjene razine rizika, te da nove procijenjene rizike grupiraju na način da se za najmanje 80% radnika procijeni da obavljaju poslove malog rizika, što predstavlja grubo kršenje zakonskih i podzakonskih propisa! Tim više što poslodavac od stručnjaka za zaštitu na radu očekuje i traži da u procjeni rizika svjesno i namjerno propuste uočiti vjerojatnost nastanka rizika. Prema našim saznanjima, od članova radnih skupina za izradu Procjene rizika (stručnjaka za zaštitu na radu) zatraženo je da se svi radnici koji obavljaju poslove tzv. operativnih radnih mjesta, operateri u poštanskom uredu, poštari za opću i ekspres dostavu, dostavljači tiskovina, rasporede u poslove s malim rizicima, te da pri tome zanemare stvarno stanje i okolnosti u kojima najugroženije skupine radnika obavljaju svoje poslove. Skrećemo Vam pozornost na činjenicu kako su stručnjaci za zaštitu na radu profesionalno neovisni u obavljanju poslova zaštite na radu, radi pružanja stručne pomoći poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu. U namjeri zaštite života i zdravlja radnika, te unaprjeđenja sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj pošti, zahtijevamo da bez odlaganja obustavite započete, prema našem mišljenju protupropisne i protuzakonite aktivnosti na izradi Procjene rizika, jer ćemo u protivnom biti primorani poduzeti sve korake i radnje koje nam stoje na raspoložbi. S poštovanjem, Milan Jukić, predsjednik HSP“

PROCJENA RIZIKA – ODGOVOR POSLODAVCA

Na odgovor Poslodavca, vezano uz prethodni tekst, nismo dugo čekali, a isti vam prenosimo u cijelosti.

„Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev vezan uz izradu procjene rizika možemo Vas obavijestiti kako je Radna skupina za izradu procjene rizika prethodno prije početka izrade dokumenata definirala način izrade tj. revizije samih Procjena rizika kako bi se uskladila sa novim Pravilnikom o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21) i kako bi se unijele dopune vezane uz nova radna mjesta koja su definirana u Pravilniku o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta HP-Hrvatske pošte d.d. Sagledavajući kompletnu situaciju i analizu radnih mjesta gdje se obuhvaćaju sve opasnosti, štetnosti i napori, želi se postići realan okvir s obzirom na način i uvjete rada uvođenjem novih tehnologija što je u zadnjih nekoliko godina rezultiralo smanjenjem broja ozljeda na radu nastalih u radnom procesu. Napominjemo da smo i kroz Nacionalni plan za zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021.-2027. godine utvrdili da djelatnosti koje obavlja HP- Hrvatska pošta d.d. nisu među rizičnim djelatnostima prema stopi ozljeda na radu, a tu kao primjer navodimo najzastupljenije djelatnosti poput djelatnosti opskrbe vodom, prerađivačku industriju i djelatnost građevinarstva i slično, stoga ne postoje parametri prema kojima bi se razine rizika i dalje održavale na nivou koji Vi navodite. Svih 6 dokumenata Procjene rizika biti će poslane na savjetovanje Radničkim vijećima i Povjereništvima za zaštitu na radu prilikom čega ćete imati priliku upoznati se sa istima i dati svoje mišljene na predmetne dokumente. Sva radna mjesta koja imaju specifičnosti i povećane razine rizika biti će razrađene na način da se isti umanje kroz plan mjera koji će biti naveden u svakom pojedinom dokumentu.“

Napomena: U dobivenom odgovoru Poslodavac se poziva na sadržaj Nacionalnog plana za zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje 2021.-2027. godine, koji u ovom trenutku ne postoji! Naime, Nacionalni plan je trenutno u fazi izrade i međusobnog usuglašavanja unutar radne skupine (u čijem radu sudjeluju predstavnici socijalnih partnera na nacionalnoj razini), te će ga Vlada Republike Hrvatske donijeti tek nakon usuglašavanja stavova svih dionika.