HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Fond solidarnosti

Hrvatski sindikat pošte (u daljnjem tekstu: Sindikat) osniva Fond solidarnosti iz kojeg se dodjeljuje solidarna pomoć pod uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom o fondu solidarnosti. Sredstva za solidarnu pomoć Sindikat osigurava iz sredstava članarine i drugih prihoda.
Pravo na solidarnu pomoć ostvaruju članovi Sindikata i članovi uže obitelji članova Sindikata (supružnik, djeca i roditelji – članovi obitelji). Korisnici prava iz fonda solidarnosti koji svoja dugovanja prema Sindikatu nisu podmirili 6 (šest) i više mjeseci, a podnijele su zahtjev za isplatu solidarne pomoći, isplatit će se solidarna pomoć sukladno ovom Pravilniku, umanjena za iznos dugovanja prema Sindikatu.
Pravo na isplatu solidarne pomoći može ostvariti samo osoba koja je aktivni član Sindikata u trenutku nastanka događaja koji čini temelj za isplatu pomoći iz Fonda solidarnosti. Doprema zahtjeva i dokaza Sindikatu je najkasnije u roku 180 dana od trenutka nastanka događaja. Zahtjevi koji budu podneseni izvan ovog roka neće biti prihvaćeni i neće se razmatrati.

PRAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI

Za slučaj smrti člana Sindikata članu obitelji koji preuzima obvezu oko sahrane isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 550,00 eura. Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se nakon dopreme zahtjeva i Izvoda iz matične knjige umrlih.

Za slučaj smrti člana obitelji (bračnog druga i djece) članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 270,00 eura. Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se nakon dopreme zahtjeva i Izvoda iz matične knjige umrlih.

Za slučaj smrti roditelja članu sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 140,00 eura. Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se nakon dopreme zahtjeva i Izvoda iz matične knjige umrlih.

Za slučaj odlaska u mirovinu članu sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 140,00 eura. Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se nakon dopreme zahtjeva i potvrde o odlasku u mirovinu (Raskid ugovora o radu radi odlaska u mirovinu).

Povodom rođenja i posvojenja djeteta članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 140,00 eura. Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se nakon dopreme zahtjeva i Rodnog lista.

Za slučaj bolovanja koje traje neprekidno 90 dana članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 67,00 eura. Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se nakon dopreme zahtjeva i potvrde liječnika. Nakon slijedećih 90 dana bolovanja član Sindikata ponovno ostvaruje pravo na pomoći iz stavka 1. ovoga članka.

Za slučaj teže bolesti člana Sindikata i člana njegove obitelji (bračnog druga i djece) može se članu Sindikata isplatiti jednokratna nepovratna pomoć nakon dopreme zahtjeva, liječničke dokumentacije i računa, i to u iznosu od 50% od visine računa, a najviše u iznosu do 50% prosječne neto plaće u HP d.d. prema posljednjem objavljenom podatku. Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se nakon dopreme zahtjeva i liječničke dokumentacije.

Za slučaj elementarne nepogode, kojom je nastala šteta na stanu ili kući u vlasništvu člana Sindikata ili njegovog bračnog druga, uz uvjet da u tom objektu stanuju, članu će se isplatiti jednokratna nepovratna pomoć u visini do najviše 400,00 eura. Visina pomoći utvrđuje se prema prispjelom zahtjevu i prikupljenim podacima o nastaloj šteti, te uvjerenju o boravištu, odnosno prebivalištu.

U drugim slučajevima, koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, odluku o solidarnoj pomoći donosi Predsjedništvo Sindikata uz prethodnu preporuku Vijeća povjerenika podružnice. Pomoć iz st. 1. ovog članka može se isplatiti jednom godišnje najviše u visini do 50% prosječne neto plaće u HP d.d. prema posljednjem objavljenom podatku.