HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 799 – RADNA VREMENA U SEKTORU DOSTAVE

U Zakonom propisanom postupku, Poslodavac je 1. veljače, radničkim vijećima GP-a uputio na savjetovanje svoju namjeravanu odluku o izmjeni radnih vremena u Sektoru dostave. Valja podsjetiti kako ovo nije prvi put da se Poslodavac savjetuje sa radničkim predstavnicima, na gotovo istu temu. Naime, krajem listopada prošle godine radnička vijeća su se očitovala (savjetovala Poslodavca!?) na namjeru da se, zbog korona-krize i sprječavanja širenja zaraze, u sektoru dostave uvede 10-satno radno vrijeme, dvosmjenski i šestodnevni rad poštara opće dostave. Naravno da su se radnička vijeća negativno očitovala i protivila se prijedlogu, znajući da je Korona samo providni izgovor, a nikako ozbiljan razlog poslodavčeve namjere o uvođenju takvih radnih vremena poštara. U svojim očitovanjima radnička vijeća su iznijela niz argumenata zbog kojih se protive i, za divno čudo(!), Poslodavac je odustao od svoje namjere ili, kako tada reče direktor divizije, „kapitulirao“.

POSLODAVAC NE ODUSTAJE

Iako bi netko lakomislen mogao zaključiti da je promjena radnih vremena poštara stavljena „ad acta“, već tada je bilo jasno da Poslodavac neće odustati od svoje namjere. I, evo nakon nešto više od tri mjeseca, radnička vijeća ponovno na savjetovanje dobivaju materijale vezane za promjenu radnih vremena poštara opće dostave (posljedično i promjene u Diviziji mreža). Koristeći svoje zakonsko pravo, radnička vijeća su zatražila sastanak s vodstvom Divizije pošta kako bi dobila dodatna pojašnjenja o namjeravanoj odluci.

I BI SASTANAK

Sastanak s vodstvom Divizije pošta je održan 8. veljače. Kako je započeo, trajao i završio, bilo je više nego jasno da se sastanak održava samo zato što Poslodavca na to obvezuje Zakon o radu. I ništa više. Nikakvi argumenti, dvojbe i moguće loše posljedice zbog uvođenja novih radnih vremena, izrečene od strane radničkih predstavnika nisu pali na plodno tlo. A kako i bi kad je vodstvo Divizije, u svom nadmenom i arogantnom stavu, potpuno sigurno da su to samo bezvezna zanovijetanja, neutemeljeni strahovi i tlapnje jer će nakon ovih „veličanstvenih“ promjena sve, baš sve, biti bolje. Uostalom, reče nam direktor, „JA ću odgovarati ako nešto pođe po zlu“. Da nije žalosno, bilo bi smiješno. Uostalom, sjeća li se netko da je itko, ikad, sa tih visokih, rukovodećih, pozicija za išta odgovarao? Nažalost, odgovara i nastrada samo „sitna raja“. Na primjer, ovih dana, poštar koji je fasovao otkaz samo zato što je zaštitnu masku nosio na bradi, umjesto preko usta i nosa, i pri tom (neuspješno) htio biti duhovit u razgovoru sa primateljicom pošiljke.

KORONA VIŠE NIJE RAZLOG

Sastanak ipak nije bio bez veze. Za razliku od prošlojesenskog argumenta za promjenu radnih vremena u Sektoru dostave, kada su pandemija i sprječavanje širenja zaraze bili temeljni razlozi, sada smo saznali cijelu paletu drugih motiva i razloga. Naime, zaraza se više uopće ne spominje kao da je ta opasnost zauvijek prošla. A nije! Sada su poslodavčevi ključni razlozi za promjene koje uključuju mogućnost rada u dvije smjene, rada subotom, nedjeljom, pa čak i noću, sasvim drugi. Uz realnu mogućnost da nehotice izostavimo neke od razloga za svekoliki „boljitak“ koje bi nam trebala donijeti nova radna vremena, pokušat ćemo ih redom nabrojiti. Poboljšanje kvalitete usluge, poštivanje rokova za dostavu, bolja iskorištenost vozila, izjednačavanje radnih vremena poštara opće i ekspres dostave, nova usluga „Paket 24“ i naposljetku distribucija tiska.

ŠTO AKO STVAR KRENE PO ZLU?

Sve da je Poslodavac potpuno u pravu u pogledu svojih namjera i očekivanja, teško je razumjeti da brojne argumente, dvojbe pa i strahove u vezi ovakve odluke, izrečene od strane radničkih predstavnika, Poslodavac (čitaj direktor Divizije), ne da nije uvažio nego su se od njega odbijali kao od zida. Što bi ga, između ostalog, bila briga što bi promjene mogle polučiti potpuno suprotan efekt od očekivanog, što je većina poštara opće i ekspres dostave već sada opterećena preko svake mjere jer ih nedostaje, što mnogi dolaze na posao ranije i odlaze kasnije, što rajonizacija šteka, što su putni listovi sve samo ne ono što bi trebali biti, što dolazi velika količina nerazvrstanih pošiljaka, što poštari kasne s izlaskom na rajon, što je rad na rajonu po mraku povezan s mnogim opasnostima… Naposljetku, ono što nikako ne želimo niti zazivamo, a moglo bi se dogoditi. Nezadovoljstvo radnika, povećanje stope bolovanja i povećana fluktuacija radnika. Što god tko mislio o tomu, nikako ne bismo trebali smetnuti s uma da su upravo petodnevni radni tjedan i rad u jutarnjoj smjeni, u brojnim slučajevima bili ozbiljan, ponekad i odlučujući motiv zbog kojeg se netko odlučio raditi težak i zahtjevan posao poštara.

RADNIČKA VIJEĆA SU SE PROTIVILA NOVIM RADNIM VREMENIMA

Kao što je to bilo i u listopadu prošle godine, radnička vijeća svih Grupa područja su se protivila prijedlogu Poslodavca o promjeni radinih vremena radnika u Sektoru dostave. S obzirom na tijek događaja i razvoj situacije, ne gajimo iluziju da će ovo protivljenje odgovoriti Poslodavca od njegove namjere. Poslodavac je u procesu donošenja odluke ispunio svoju zakonsku obvezu savjetovanja s radničkim vijećima i, bez obzira na argumente i protivljenje radničkih vijeća, koja u ovom slučaju imaju samo savjetodavnu ulogu, njegovo je pravo odrediti radna vremena radnika, u skladu sa Zakonom. Radnike i ovom prigodom pozivamo da svoj posao, kao i do sada, odrađuju savjesno i odgovorno, poštujući sva pravila i propise, da se pridržavaju propisanih radnih vremena, da ne dolaze na posao ranije i odlaze kasnije jer ćete samo na taj način, prije svega pomoći sami sebi, a onda i nama u zajedničkom nastojanju da vas Poslodavac više cijeni i uvažava.

SASTANAK S DIREKTOROM DIVIZIJE MREŽA

Kao što smo najavili u prošlom broju Post infa, u utorak 9. veljače, održan je sastanak predstavnika Hrvatskog sindikata pošte sa izvršnim direktorom Divizije mreže. Na sastanku je otvoreno puno tema i pitanja od kojih izdvajamo: – Pad broja korisnika – krajem prethodne godine Divizija Mreža bilježi pad broja korisnika od 22%. Nažalost, trend pada se nastavlja i u tekućoj godini; – Varijabilni dodatak na plaću – od studenog 2020. u DM je na snazi novi način izračuna varijabilnog dodatka na plaću. Prema novom načinu, svaki poštanski ured se uspoređuje sa referentnom vrijednosti koja je izračunata kao prosječna vrijednost svih norma minuta ostvarenih u svim uredima i dijeli se brojem minuta odrađenih u svim uredima za jedan mjesec. U ukupan zbroj norma minuta ulaze svi poslovi koje operateri odrađuju u poštanskom uredu. Prema novom načinu nagrađivanja 60% operatera je ušlo u sustav nagrađivanja i prosječno brutto isplaćeni iznos je 1000,00 kn. Unatoč ovim podacima postoji nezadovoljstvo među radnicima budući da i dalje sustav nagrađivanja smatraju netransparentnim i prečesto od rukovoditelja ne dobiju odgovore na svoja pitanja u vezi nagrađivanja. Kako bi se izbjeglo nepovjerenje, ali kako bi i sam sustav nagrađivanja postigao svoju svrhu, dogovoreno ja da će se kreirati izvještaj po poštanskim uredima u kojem će biti navedene referentne vrijednosti za svaki ured. – Organizacijske promjene u DM – nakon organizacijskih promjena koje su stupile na snagu 1. veljače u kojima je došlo do promjene pojedinih voditelja mreže, voditelja grupe ureda i operatera smjene, nastalo je nezadovoljstvo radnika zbog nejasnih kriterija po kojima jedni napreduju, drugi nazaduju, a trećima nije ni pružena prilika. Poslodavac se poziva na pravo da samostalno vodi kadrovsku politiku te ne objašnjavajući kriterije, ali istovremeno tvrdi da će svi izvršni direktori Sektora snositi odgovornost za odabrane suradnike. – Rasporedi rada – ubuduće će u rasporedu rada radnika pisati točno vrijeme korištenja pauze radnika na koju svaki radnik ima zakonsko pravo – Korištenje godišnjih odmora – još jednom je naglašeno da je zakonska obveza Poslodavca izdati Rješenje o korištenju godišnjeg odmora 15 dana prije početka korištenja. Isto tako je još jednom naglašeno da se godišnji odmori MORAJU koristiti prema Planu GO i da se za svako odstupanje od Plana mora imati valjani razlog i to odstupanje mora potpisati radnik na kojeg se to odnosi.

POŠTARI OPĆE/EKSPRES DOSTAVE

U zadnje vrijeme, učestalih (teško je reći učinkovitih) sastanaka s Poslodavcem, a na temu radnih vremena u općoj dostavi, svojevrsnom „mantrom“ postade teza da su poštari opće i ekspres dostave samo poštari i trebaju, pače moraju, imati identično radno vrijeme. Osim nastojanja da se izjednače radna vremena u obje divizije, pokušava se provesti nekakva ideja o slobodnijoj organizaciji dostavnih rajona u općoj, po uzoru na ekspres dostavu. Ne ulazeći u težinu i zahtjevnost poslova obaju poštara jer oba po svojoj prirodi spadaju u tu kategoriju, samo radi toga da donositelji odluka dobro promisle prije nego li još jednom krenu „grlom u jagode“, postavljamo pitanja: Mogu li se zaista sasvim poistovjetiti ova dva radna mjesta kad je, svakom tko to želi vidjeti, itekako vidljiva vrlo bitna razlika u obavljanju dostave ovih dviju organizacijskih cjelina? Može li se zanemariti činjenica da poštar opće dostave ima daleko više pošiljaka i adresa na koje odlazi, a da pri tom, za razliku od kolege s ekspresa, na pošiljkama nema telefonskog broja kako bi kontaktirao primatelja? Štoviše, sretan je ako je pošiljka pravilno adresirana! Može li se zanemariti činjenica da većina poštara opće dostave posao obavlja pješke, na biciklu ili mopedu, što nedvojbeno podrazumijeva veću izloženost vremenskim (ne)uvjetima? Stoji li činjenica da se na općoj dostavi najčešće dostavljaju pošiljke koje primatelj najradije ne bi primio, dok kolega s ekspresa gotovo u pravili dostavlja pošiljke koje primatelj sam naručio i s nestrpljenjem ih očekuje? Ima toga još što pravi razliku između ove dvije vrste poslova tako da je i površnom poznavatelju poštanskih (ne)prilika vrlo jasno da su to vrlo različite vrste dostave i da se nikako poštare opće dostave ne može gurati u vrstu organizacije kakvu ima divizija ekspres.

IZVJEŠĆE O OZLJEDAMA NA RADU ZA 2020. GODINU

Prema izvješću o ozljedama na radu koje je pripremio Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i ekologije, u 2020. godini u Hrvatskoj pošti dogodilo se ukupno 198 ozljeda na radu, i to: 138 u radnom procesu, 26 na putu s posla i na posao, 18 zbog ugriza psa, te 16 usred razbojništva. Zbog ozljeda na radu u 2020. godini evidentirano je ukupno 111.472 sati bolovanja odnosno 13.934 radnih dana. Nadalje, s te osnove isplaćena naknada na teret HP–a (ukupne potpore) iznosi ukupno 32.500,00 kuna. Isplaćena naknada na teret HZZO-a iznosi ukupno 2.004.887,23 kuna. Najčešći izvori nastanka ozljeda na radu u 2020. godini su prijevozna sredstva cestovnog prometa, 50 puta te prostori, površine i pripadajuće instalacije izvan navedenih objekata i prostorija s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću osobe na radu, 36 puta. Najčešći uzroci nastanka ozljeda na radu su protupravno djelovanje treće osobe, 70 puta te neispravnost, klizavost i zakrčenost prolaza i površina s kojih se obavlja rad, 66 puta. Najčešće vrste ozljeda su iščašenja, uganuća i istegnuća, 33 puta, površinske ozljede, 27 puta te uganuća i istegnuća, 26 puta. U protekloj su godini muškarci stradali 143 puta, a žene 55 puta. Prema radnim mjestima, u 2020. godini ozljedilo se najviše poštara, njih 114 te operatera u PU, njih 45. Nažalost, u 2020. godini dogodila se jedna teška ONR sa smrtnim posljedicama u Brodsko-posavskoj županiji.

TURISTIČKA SEZONA U PLAVOJ VALI 2021.

(u razdoblju od 13.06. do 19.09.2021.)

PRIJAVE SE PRIMAJU do 22. veljače 2021.

Prije svega, posebno se želimo ZAHVALITI svim našim dragim kolegicama i kolegama koji su u prošloj godini svoje ljetovanje i odmor proveli u našim turističkim objektima. Iako je situacija s pandemijom Covid-19 dovela u pitanje održavanje turističke sezone, naši su nam gosti ostali vjerni i turističku sezonu smo „odradili“ zajednički i s povjerenjem, gotovo kao da pandemije nije niti bilo. Nismo imali niti jedan slučaj zaraze kod naših gostiju, kao niti u našim turističkim objektima, a sve propisane epidemiološke mjere poštivali smo u cijelosti. Jednako tako nastavit ćemo ove godine, a svim našim gostima jamčimo maksimalne uvjete sigurnosti.

Nemojte propustiti ljetovati i uživati u najljepšem moru i top turističkim odredištima na Jadranu

I ove godine radnici zaposleni u Hrvatskoj pošti imaju pravo provesti svoje ljetovanje i odmor u turističkim objektima Plave Vale. Kao što već znate, naši turistički kapaciteti su ograničeni, a nalaze se na Puntu (Krk), u Rogoznici, na Bolu (otok Brač), u Vrboskoj (otok Hvar) i u Mlinima (u neposrednoj blizina Dubrovnika).

Pozivamo vas da obrazac za prijavu, koji možete naći na internetskoj stranici www.sindikat-hsp.hr ili kod Vašeg sindikalnog povjerenika, dostavite poštom na adresu PLAVA VALA HSP d.o.o., Radićeva 12, 10000 Zagreb, fax-porukom na broj 01/4929676 ili na e-mail blagajna1@sindikat-hsp.hr. Sve dodatne informacije na možete dobiti na telefone 01 4686-087 i 01 4686-088 i 01 4686-093.

VRHUNSKI SMJEŠTAJ – POVOLJNE CIJENE – TOP TURISTIČKE DESTINACIJE PLAVA VALA HSP d.o.o.