HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Vijeće usuglasilo svoje stajalište o Direktivi o europskim radničkim vijećima

Foto: NHS

Vijeće je usuglasilo svoje pregovaračko stajalište („opći pristup”) o novoj direktivi koja predstavljanje radnika u velikim multinacionalnim tvrtkama nastoji učiniti učinkovitijim. Direktiva o europskim radničkim vijećima izmijenit će postojeću direktivu o europskim radničkim vijećima (ERV), čime će ih se lakše uspostaviti, bolje financirati i zaštititi.

Dosadašnja izuzeća od primjene direktive više neće vrijediti, što znači da će sve relevantne tvrtke podlijegati istim pravilima kada je u pitanju informiranje i savjetovanje radnika.

Cilj nove direktive

ERV predstavljaju europske radnike u velikim multinacionalnim tvrtkama koje posluju u najmanje dvije zemlje EU-a ili Europskog gospodarskog prostora (EEA). Oni su glavni instrument za informiranje i savjetovanje radnika o planiranim odlukama vezanim uz transnacionalna pitanja.

Novom direktivom nastoji se zakon koji regulira ERV učiniti jasnijim, učinkovitijim i lakšim za provedbu, uključujući jasniju definiciju transnacionalnih pitanja, stroža pravila za osnivanje ERV-a te jasnije i strože zahtjeve u slučajevima kada tvrtka odbije pružiti pristup informacijama ili inzistira na povjerljivosti podataka. ERV-ima će također biti zajamčen učinkovit pristup sudskim postupcima radi ostvarivanja njihovih prava. Druge predložene izmjene uključuju pojašnjenja troškova koje tvrtka snosi za ERV, veću rodnu ravnotežu među predstavnicima ERV-a i zahtjev da se poduzeća pravodobno savjetuju s ERV-ima kako bi postupak informiranja i savjetovanja ERV-a bio učinkovitiji, uključujući davanjem pisanog odgovora ERV-u prije donošenja odluke.

Pregovaračka pozicija Vijeća U svom općem pristupu, Vijeće:

• napominje da obveza nastojanja za rodno uravnoteženim članstvom u europskim radničkim vijećima ne bi trebala utjecati na nacionalne zakone i prakse o izboru i imenovanju predstavnika radnika

• naglašava da bi europskim radničkim vijećima trebalo dati dovoljno vremena da izraze svoje stavove prije bilo kakve odluke koja bi mogla utjecati na njih, uzimajući u obzir hitnost predmeta i osiguravajući da poduzeća nisu spriječena u donošenju odluka u slučajevima kada europsko radničko vijeće nije pružilo svoje mišljenje u razumnom roku

• jača odredbe o pristupu sudskim postupcima i (gdje je relevantno) upravnim postupcima, uključujući osiguravanje pokrivenosti troškova koji se odnose na pravno zastupanje i sudjelovanje

• pojednostavljuje pravila o kaznama zadržavajući popis čimbenika koji se mogu uzeti u obzir pri određivanju kazni, kao što su veličina i financijska situacija tvrtke, težina prekršaja i je li prekršaj bio namjeran ili iz nemara

• pojašnjava da se informacije mogu uskratiti ili tretirati kao povjerljive samo dok postoje razlozi koji opravdavaju ova ograničenja Sljedeći koraci Nakon što se Europski parlament dogovori o svom mandatu, započet će pregovori između dvaju suzakonodavaca s ciljem postizanja dogovora o direktivi. Nova pravila potom će se usvojiti nakon pravno-jezične revizije, a države članice prenijet će odredbe direktive u nacionalno zakonodavstvo u roku od dvije godine od njezina stupanja na snagu. One će primjenjivati odredbe Direktive najkasnije četiri godine nakon njezina stupanja na snagu.

„Kao jedno od ključnih načela Europskog stupa socijalnih prava, pravo radnika na savjetovanje o pitanjima koja su za njih relevantna u središtu je prioriteta belgijskog predsjedanja. Uvjeren sam da će danas dogovoreno pregovaračko stajalište pomoći osigurati da zaposlenici velikih multinacionalnih kompanija u EU-u mogu utjecati na odluke koje ih se tiču,“ izjavio je Pierre-Yves Dermagne, belgijski potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva i zapošljavanja