HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Prihvaćen prijedlog Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2017.-2020. godine

(zuznr.hr) Nacionalno vijeće za zaštitu na radu na 12.sjednici razmatralo je niz tema iz svojeg djelokruga rada. Prihvaćeno je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu za 2016. godinu a predložene su i daljnje aktivnosti na procjeni učinaka Zakona o zaštiti na radu. Zaključeno je da se objavi javni poziv za podnošenje prijedloga u razdoblju od 15. siječnja do 15.ožujka 2017. godine za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu, koje će se dobitnicima uručiti u prigodi obilježavanja 28.travnja Nacionalnog dana zaštite na radu u Opatiji.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i član Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu upoznao je nazočne o dosadašnjem tijeku provedbe nadzora od strane Zavoda nad radom ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, a Krešimir Telebec, predsjednik Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu informirao je o pripremama VIII Savjetovanje „Zaštita na radu u regiji Alpe – Jadran“ koje će se održati 27. i 28. travnja 2017. godine u Opatiji.

Nakon prethodnih aktivnosti i zajedničkog rada na pripremi dokumenta sa završnim prijedlogom Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2017. – 2020. nazočne je upoznao Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Nacionalno vijeće je prihvatilo predloženi dokument te će resorno ministarstvo u daljnjoj proceduri pripremiti njegovo donošenje.