HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Potpora Radničke skupine Europskog gospodarskog socijalnog odbora

NHS- Radnička skupina Europskog gospodarskog socijalnog odbora uputila je pismo predsjedniku Vlade RH i predsjedniku Hrvatskog sabora sljedećeg sadržaja:
Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,
Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora,
Radnička grupa Europskog gospodarsko-socijalnog odbora s velikim interesom i dubokom zabrinutošću prati uznemirujuće i zabrinjavajuće korake koje poduzima Vlada Republike Hrvatske u odnosu na kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog općenito, područjima ključnima za slobode i prava radnika, kao i samu demokraciju.
Nakon usvajanja kontroverznog Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, kojima se potkopavaju sindikati i time upliće u kolektivne ugovore i ograničava jedno od temeljnih radnih i sindikalnih prava – pravo na kolektivno pregovaranje, najnoviji korak Vlade Republike Hrvatske – usvajanje Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama – još je jedan ozbiljan napad i kršenje međunarodno priznatih standarda.
Usvajanje Zakona u Saboru, nepoštivanjem uvjeta kao ni formalne procedure savjetovanja sa socijalnim partnerima, predstavlja jasnu namjeru hrvatske Vlade da se putem zakona upliće u kolektivno pregovaranje i kolektivne ugovore. Usvajanje Zakona će suspendirati prava radnika koja proizlaze iz važećih kolektivnih ugovora, što sve druge kolektivne ugovore čini nepotrebnima jer ih je moguće suspendirati zakonom, čime se destruira kolektivno pregovaranje općenito. To je opasan i nedopustiv presedan koji krši ne samo hrvatske ustavne vrednote, već i europska i međunarodno priznata načela ugrađena prvenstveno u Ugovoru, Europskoj socijalnoj povelji i Povelji o temeljnim pravima Europske unije, kao i u Konvencijama MOR-a br. 87 i 98, koje štite pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje od intervencija i uplitanja vlasti, drugim riječima, koje štite samu demokraciju.
Opravdavanje usvajanja Zakona financijskim teškoćama jednostavno nije prihvatljivo jer praktični problem države ni na koji način ne može opravdati suspendiranje temeljnih prava i vrijednosti, posebno mimo uvjeta i procedure koje ti standardi predviđaju.
Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedniče Sabora, nadalje smo zabrinuti i drugim oblicima koji su u suprotnosti s europskim standardima i dobrim praksama europskoga socijalnog modela, prvenstveno kršenjem ugovornih obveza pri usvajanju državnoga proračuna, nezakonitog otkazivanja kolektivnog ugovora, defamacije sindikalnih čelnika, itd.
Radnička grupa Europskog gospodarsko-socijalnog odbora izražava svoju duboku zabrinutost da zemlja koja će uskoro postati 28. državom članicom Europske unije ne poštuje njezine ključne vrijednosti i načela, kao što je socijalni dijalog, koji je temeljni element europskoga socijalnog modela, ključan u omogućavanju EU da odgovori na izazove s kojima se suočava. Inzistiranje na takvim politikama odvratilo bi Hrvatsku od njezinoga europskog puta i puta prema izgradnji socijalne Europe, te od ciljeva, vrijednosti i načela utvrđenima u Ugovorima.
S poštovanjem,
Georgios Dassis
predsjednik Radničke grupe EGSO-a