HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 629 – GDJE JE NESTAO ČOVJEK?

Početkom tjedna na adresu uredništva stigao nam je e-mail s privitkom „Otvoreno pismo Poslodavcu“. E-mail je potpisala naša članica (podatak o imenu i prezimenu poznat je  Uredništvu HSP-a) u nadi da će isti biti objavljen u Post infu. U pismu se opisuje slučaj teško bolesne kolegice kojoj je odbijen zahtjev za otpremninu. Autorica pisma tvrdi da se na ovaj korak odlučila jer želi iskreno reći „što misli o onima koji vode našu firmu i načinu kako je vode, i možda ih potaknuti da razmisle o onome što rade i kome rade.“ Iako je autorica dala svoju suglasnost da joj se objavi ime i prezime, zbog nažalost, uvijek moguće zloupotrebe od strane neistomišljenika, taj podatak nećemo objaviti.  „Poštovani, kao i mnogi podnijela sam zamolbu za otpremninu, ali kao i mnogi vjerojatno je neću dobiti bez obzira što sam već dugo na bolovanju i upitna je moja preostala sposobnost za posao koji sam do sada obavljala. Iako sam razočarana, situacija jedne druge osobe tek me je naljutila i potakla da vam napišem ovaj mail. Vidjevši u kakvoj je ona situaciji, bilo me je sram i razmišljati o sebi.  Ona je provela u ovoj pošti 37 godina, nakon operacije srca podnijela je zamolbu za otpremninu, u međuvremenu doživjela je i moždani udar. Gotovo da i ne govori, oduzeta joj je lijeva strana i ne hoda. Gotovo da i nema tko o njoj brinuti. Njoj je otpremnina odbijena, i ja se pitam zašto? Zašto jedna firma kao naša ne želi omogućiti dostojanstveni odlazak osobi koja je provela čitav svoj radni vijek u njoj? Ta otpremnina za nju predstavlja mogućnost da si osigura ustanovu u kojoj će netko moći brinuti o njoj 24 sata na dan, dati joj mogućnost da si osigura skrb kakvu zaslužuje svako ljudsko biće. Pokušajte se na trenutak, Vi koji odlučujete o našim sudbinama, staviti u njezin položaj barem na par minuta. Pokušajte zamisliti kako bi bilo Vama da ste prisiljeni ovisiti o tuđoj pomoći u toj mjeri da bez nečije pomoći ne možete jesti, obući se… ništa. Poslodavac zna da se ona neće vratiti na posao nikada više, ali znajući to odlučio je odbiti njezinu molbu iz razloga što neće davati otpremnine onima za koje je potrebno zaposliti nekoga drugoga. Kolegice su spremne prihvatiti mogućnost da, ako se njoj odobri otpremnina, da neće dobiti drugu osobu na njezino mjesto, ali i to nije dovoljna garancija poslodavcu. Znači oni kojih se to najviše tiče spremni su se žrtvovati, ali netko drugi odlučio je drugačije. Gdje je nestala ljudskost, zar stalno moramo gledati materijalno? Jeste li zato tražili liječničke dokumentacije da saznate koga ćete preskočiti, jer je on bolestan pa se i onako neće vratit, vući će bolovanje, otići jer više ne može raditi ili će, ako bude sreće, dobiti invalidsku mirovinu, pa je vaš problem time riješen? Ona je danas otpuštena iz bolnice, jedva govori, ne hoda, ne pomiče lijevu stranu, srce jedva da i radi, ima sondu za hranjenje, kateter i nema financijske mogućnosti da ode u dom, ta otpremnina za nju ne bi bila sigurnost za starost, jer pitanje je hoće li je i dočekati, za nju ona predstavlja život, kakav – takav, ali život dostojan svakog ljudskog bića. Ljuta sam i razočarana na Vas koji imate tu moć da takvoj osobi promijenite život na bolje, a ne želite i zato si uzimam za pravo da se zauzmem za nju, jer ona to ne može. Još nije kasno da se toj osobi na taj način i zahvalite za sve ove godine provedene u pošti, zahvaliti na tome što je i ona bila jedan od kotačića koji pokreću ovu poštu. Počnite gledati nas kao osobe, vratite pošti onu ljudskost koju je nekada imala. Nismo samo brojevi i ciljevi, mi smo ljudska bića bez kojih bi ova Pošta davno nestala. Zato Vas molim da idućeg puta kada se budete igrali Boga i odlučivali o našim životima, pogledate tko doista stoji iza tog broja i imena. A onima koji ostaju, pokažite da ih cijenite i da ste svjesni da bez njih ne bi ni Vi bili tu gdje jeste.“

ODRŽAN SASTANAK S PREDSTAVNICIMA DIVIZIJE POŠTE

Predstavnici sindikata i Divizije pošte, u utorak 24. siječnja 2017., održali su još jedan sastanak s kojeg izdvajamo najbitnije. U svakom uredu poštarima mora biti dostupan Priručnik za poštare; svi poštari moraju biti upoznati s novim osobnim evidencijama i educirani kako ih pravilno popunjavati. Zbog nedostatka prostora, pošiljka dva puta „prelazi preko ruku“ i to je problem koji su u DP-u priznali. Krenulo se s nabavom stolova koji imaju veće dimenzije i koji će omogućiti bržu pripremu dostave. Tamo gdje nema adekvatnog prostora za veće stolove, broj pošiljaka koje se pripremaju množi se sa 1,5. Zaključeno je da su ovakvi sastanci i dalje potrebni kako bi se nastavili rješavati problemi poštara.

NACIONALNI DAN SOCIJALNOG PARTNERSTVA

Ovih dana, točnije 21. siječnja 2017., obilježen je Nacionalni dan socijalnog partnerstva. „Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine proglasio 21. siječnja Danom socijalnog partnerstva, imajući u vidu da su toga dana 1994. godine Vlada RH, poslodavci i sindikati postigli dogovor o institucionalnom socijalnom dijalogu te je stupio na snagu „Osnovni tekst Sporazuma o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća“. Navedeni dan može se s opravdanjem smatrati začetkom tripartitnog socijalnog dijaloga u samostalnoj Republici Hrvatskoj“, stoji u objavljenom tekstu na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Također, u istom se tekstu navodi da i „nakon dvadeset i tri godine zajedničkoga rada razdoblje pred nama nosi čitav niz reformskih izazova“ te da se „na tom putu uvažava važna uloga i doprinos socijalnih partnera, jer se zacrtani ciljevi mogu postići jedino zajedničkim naporima“. Iz Ministarstva napominju da je iz navedenih razloga suradnja te kontinuiran i uspješan rad Gospodarsko-socijalnoga vijeća od iznimnog značaja. „Vjerujem da će i buduća suradnja svih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću po pitanjima od zajedničkoga interesa biti kvalitetna, te u duhu međusobnog razumijevanja i uvažavanja. Sretan Vam Dan socijalnog partnerstva“, stoji u zaključku navedene objave.

PRAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI HSP-a

Pravo na solidarnu pomoć prema Fondu solidarnosti imaju svi članovi kao i članovi njihove uže obitelji (supružnik, djeca i roditelji – članovi obitelji). Sredstva za solidarnu pomoć Sindikat osigurava iz sredstava članarine i drugih prihoda.  Za slučaj smrti člana Sindikata članu obitelji koji preuzima obvezu oko sahrane isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 4.000,00 kuna. Za slučaj smrti člana obitelji (bračnog druga i djece) članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 2.000,00 kuna. Za slučaj smrti roditelja članu sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 1.000,00 kuna. Pomoć za sva tri navedena slučaja isplatit će se nakon dopreme zahtjeva i Izvoda iz matične knjige umrlih.  Za slučaj odlaska u mirovinu članu sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 1.000,00 kuna. Pomoć će se isplatiti nakon dopreme zahtjeva i potvrde o odlasku u mirovinu (Raskid ugovora o radu radi odlaska u mirovinu).  Povodom rođenja i posvojenja djeteta članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 800,00 kuna. Pomoć će se isplatiti nakon dopreme zahtjeva i Rodnog lista.  Za slučaj bolovanja koje traje neprekidno 90 dana članu Sindikata isplatit će se jednokratna nepovratna pomoć u visini od 300,00 kuna. Pomoć će se isplatiti  nakon dopreme zahtjeva i potvrde liječnika. Nakon slijedećih 90 dana bolovanja član Sindikata ponovno ostvaruje isto pravo na pomoć. Za slučaj teže bolesti člana Sindikata i člana njegove obitelji (bračnog druga i djece) može se članu Sindikata isplatiti jednokratna nepovratna pomoć nakon dopreme zahtjeva, liječničke dokumentacije i računa, i to u iznosu od 50% od visine računa, a najviše u iznosu do 50% prosječne neto plaće u HP d.d. prema posljednjem objavljenom podatku. Pomoć će se isplatiti nakon dopreme zahtjeva i liječničke dokumentacije.  Za slučaj elementarne nepogode, kojom je nastala šteta na stanu ili kući u vlasništvu člana Sindikata ili njegovog bračnog druga, uz uvjet da u tom objektu stanuju, članu će se isplatiti jednokratna nepovratna pomoć u visini do najviše 3.000,00 kuna. Visina pomoći utvrđuje se prema prispjelom zahtjevu i prikupljenim podacima o nastaloj šteti, te uvjerenju o boravištu, odnosno prebivalištu.  U drugim slučajevima, koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom, odluku o solidarnoj pomoći donosi Predsjedništvo Sindikata uz prethodnu preporuku glavnog povjereništva podružnice. Pomoć se može isplatiti jednom godišnje najviše u visini do 50% prosječne neto plaće u HP d.d. prema posljednjem objavljenom podatku.