HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

POST INFO 583 – Poslodavac i socijalni partneri potpisali novi Kolektivni ugovor

Nakon gotovo dva mjeseca intenzivnih pregovora, poslodavac i socijalni partneri, reprezentativni sindikati HSP i RSRH, potpisali su 30. prosinca 2015. godine novi Kolektivni ugovor za radnike Hrvatske pošte.

S obzirom na dobre poslovne rezultate te plan poslovanja i ciljeve za 2016. godinu, na prijedlog socijalnih partnera novim Kolektivnim ugovorom proširuju se materijalna prava radnika jer su se i poslodavac i socijalni partneri složili da su dobri poslovni rezultati posljedica truda, rada i angažmana radnika, koje se i na ovaj način želi dodatno motivirati.

Naime, poslodavac će isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 500,00 kuna neto radnicima koji na dan 1. ožujka 2016. godine budu u radnom odnosu kod poslodavca osim radnicima čija prava i obveze iz radnog odnosa miruju. Ova isplata dospijeva 31. ožujka 2016. godine.

Ako ostvarena nekonsolidirana dobit prije oporezivanja za razdoblje I. – X. 2016. godine bude viša od 90% planirane nekonsolidirane dobiti prije oporezivanja za isto razdoblje, poslodavac će isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 1000,00 kuna neto radnicima koji na dan 1. prosinca 2016. godine budu u radnom odnosu kod poslodavca osim radnicima čija prava i obveze iz radnog odnosa miruju. Ova isplata dospijeva 31. prosinca 2016. godine.

Nadalje, u novom Kolektivnom ugovoru prihvaćen je prijedlog sindikata prema kojem se „radniku koji sukladno posebnom propisu kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore, koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radno vrijeme ne može rasporediti na 6 (šest) dana u tjednu, niti na subotu i nedjelju“. Također, Kolektivnom ugovoru dodana je zaštita plaće radnicima kojima je neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, dok se uvećanje plaće po osnovi rada na dane blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom povećava sa 35% na 50%. Isto tako, uvećanje za smjenski/popodnevni rad dobivat će i radnici za sate na radu između 12 i 22 h ako im rad počinje u 10 sati ili kasnije, a tijekom dana rade više od 8 sati (do sada su dobivali uvećanje samo radnici koji su radili 10 sati i više).

Novi Kolektivni ugovor dakle uzima u obzir dobre poslovne rezultate Hrvatske pošte, uključuje nužne prilagodbe zakonskim odredbama, osigurava konkurentnost Hrvatske pošte na iznimno dinamičnom tržištu poštanskih usluga te omogućava stvaranje preduvjeta za daljnji rast i razvoj našeg poslovanja.

Novi Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme i trajat će do 31. prosinca 2016.

Cijeli tekst Kolektivnog ugovora bit će objavljen u HP Glasniku.

Za Upravu Hrvatske pošte  Ivica Kranjčić i Ranko Marinović

Za HSP Milan Jukić

Za RSRH Željko Vidaković