HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Konferencija o radnom pravu u EU

NHS – U organizaciji Europske komisije (EK) 21. listopada 2013. godine u Bruxellesu je održana Konferencija o radnom pravu u EU (EU Labour Law Conference), na kojoj je sudjelovala Ana Kranjac Jularić, pravna savjetnica u Nezavisnim hrvatskim sindikatima. Sudionici konferencije bili su predstavnici EK, socijalnih partnera Europske konfederacije sindikata i Business Europe i njihovih članica, predstavnici nacionalnih ministarstva zaduženih za poslove rada, akademske zajednice, zastupnici u Europskom parlamentu (EP), Međunarodne organizacije rada i ostali.

Rad na konferenciji bio je podijeljen u 3 tematski različite skupine, svaka podijeljena u 2 dijela. Teme skupina bile su Pravo na dostojanstveni rad – Problem rada na crno, Borba protiv segmentacije na tržištu rada – jedinstveni ugovor te Uloga prava na informiranje i savjetovanje. Zbog paralelnog rada skupina, sudionici su bili u mogućnosti odabrati rad u jednoj skupini u oba dijela, u jednoj skupini u samo jednom dijelu, dok u radu jedne skupine nisu bili u mogućnosti sudjelovati.

U okviru skupine Borba protiv segmentacije na tržištu rada – jedinstveni ugovor predstavljene su izmjene radnog zakonodavstva u Portugalu, koje su se odvijale u razdoblju od 2011. do 2013. godine, a koje su obilježile proširenje razloga za otkaz ugovora o radu, smanjenje otpremnina, zamrzavanje minimalne plaće, smanjenje cijene prekovremenog rada, decentralizacija kolektivnog pregovaranja, produljenje razdoblja za zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme. Također je predstavljena analiza primjene direktiva kojima se uređuju rad u nepunom radnom vremenu te rad temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme. U nastavku rada grupe raspravljalo se o jedinstvenom ugovoru (single-open ended contract) i to o iskustvima Španjolske i Velike Britanije, kao i o tzv. zero hours contracts u Velikoj Britaniji.

U skupini koja se bavila temom prava radnika na informiranje i savjetovanje predstavnik EK govorio je o analizi primjene ovog prava u zemljama EU, koja je pokazala kako se ukupno 81% poslodavaca prilikom restrukturiranja, prijenosa ugovora na novog poslodavca, kao i pri kolektivnom otkazivanju obraća predstavnicima radnika u smislu informiranja i savjetovanja. Navedena analiza imala je za cilj i provjeriti ostvaruju li direktive koje uređuju navedeno područje (98/59, 2001/23 i 2002/14) cilj zbog kojeg su donesene (fit for purpose) te je utvrđeno kako one te ciljeve ostvaruju, no pri tome je predložena njihova konsolidacija, odnosno objedinjavanje u jedinstven dokument, što je i preporuka EP.

Ana Kranjac Jularić