HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Komisija predstavila europski stup socijalnih prava

Europska komisija – Priopćenje za tisak
Bruxelles, 26. travnja 2017.

Ključni je prioritet ove Komisije izgraditi pravedniju Europu i ojačati njezinu socijalnu dimenziju.
Danas ona ispunjava obećanje o donošenju prijedloga o europskom stupu socijalnih prava. U okviru tog stupa utvrđeno je 20 ključnih načela i prava kojima će se podupirati pravedna tržištâ rada i sustavi socijalne skrbi i njihovo dobro funkcioniranje. Stup je osmišljen kao kompas pri ponovnoj uspostavi pozitivne konvergencije radi stvaranja boljih radnih i životnih uvjeta u Europi. Prvenstveno je usmjeren na europodručje, ali primjenjuje se na sve države članice EU-a koje u njemu žele sudjelovati.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Kao predsjednik Komisije nastojao sam vratiti socijalne prioritete u središte europskih nastojanja kamo i pripadaju. Europskim stupom socijalnih prava i prvim inicijativama koje ga prate ispunjavamo svoja obećanja i otvaramo novo poglavlje. To poglavlje želimo pisati zajedno: države članice, institucije EU-a, socijalni partneri i civilno društvo moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. Želio bih da stup dobije političku potporu na najvišoj razini do kraja ove godine.

Stup je pripremila Komisija pod vodstvom potpredsjednika Dombrovskisa i povjerenice Thyssen uz blisko savjetovanje s dionicima na svim razinama. Njime se učvršćuju prava koja već postoje u EU-ovoj i međunarodnoj pravnoj stečevini te se ona nadopunjuju kako bi se uzele u obzir nove okolnosti. Temelj za načela i prava utvrđene stupom čine sljedeće tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključenost. Naglasak je na tome kako se nositi s novim kretanjima u svijetu rada i društvu u cjelini da bi se ispunilo obećanje iz Ugovorâ povezano s visoko konkurentnim socijalnim tržišnim gospodarstvom kojim se želi postići puna zaposlenost i socijalni napredak.

Ostvarivanje načela i prava definiranih u europskom stupu socijalnih prava zajednička je odgovornost država članica, institucija EU-a, socijalnih partnera i ostalih dionika. Europske institucije pomoći će uspostaviti okvir te će predvoditi provedbu stupa potpuno poštujući nadležnosti država članica i tradicije socijalnog dijaloga. Za učinkovitu primjenu niza načela i prava obuhvaćenih stupom bit će potrebne daljnje zakonodavne inicijative. Bude li potrebno, postojeće zakonodavstvo EU-a ažurirat će se, nadopuniti i bolje provoditi.

Europska komisija već danas nadopunjuje europski stup socijalnih prava nizom daljnjih konkretnih zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa, primjerice, o ravnoteži poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika, informiranju radnika, pristupu socijalnoj zaštiti i o radnom vremenu. Iz tih se inicijativa vidi priroda problematike koju obuhvaća stup, ali i način na koji se mogu provesti njegova načela i prava.

Uveden je i pregled socijalnih pokazatelja radi praćenja kretanja i uspjeha po državama članicama u 12 područja i ocjene napretka prema „socijalnom rangu AAA” za EU u cjelini. Ta analiza uključit će se u Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike.

Ostvarivanje načela i prava obuhvaćenih stupom dinamičan je proces. Stupom će se potaknuti rad u kontekstu europskog semestra i rad na dovršetku ekonomske i monetarne unije, u skladu s izvješćem petorice predsjednika. Konkretno bi stupom trebao ponovno započeti proces konvergencije unutar EMU-a, a neka načela i prava mogla bi poslužiti kao smjernice za stvaranje jačih obvezujućih standarda u europodručju. U budućnosti bi mogle uslijediti daljnje zakonodavne ili nezakonodavne inicijative EU-a u okviru godišnjih programa rada Komisije. Iz europskih fondova, posebice Europskog socijalnog fonda, također će se osigurati financijska potpora za provedbu mnogih ključnih aspekata stupa.

Sljedeći koraci

Stup je predstavljen danas na temelju dvaju pravnih oblika identičnog sadržaja: preporuke Komisije koja stupa na snagu danas i prijedloga zajedničke objave Parlamenta, Vijeća i Komisije. Na temelju toga Komisija će započeti rasprave s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi za stup dobila široku političku potporu na visokoj razini.

Kontekst

U EU-u postoje najnapredniji sustavi socijalne skrbi na svijetu te mnoštvo najboljih praksi i socijalnih inovacija, ali se moramo suočiti s dosad nezabilježenim socijalnim izazovima i prilagoditi im se. Unatoč poboljšanju gospodarskih i socijalnih uvjeta u cijeloj Europi i rekordnoj zaposlenosti, posljedice krize iz prošlog desetljeća i dalje su dalekosežne, od dugoročne nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih do rizika od siromaštva u mnogim dijelovima Europe. Istodobno, svijet rada i naša društva brzo se mijenjaju, a globalizacija, digitalna revolucija, promjena radnih modela i demografski razvoj donose nove prilike i nove izazove. Sve razine tijela javne vlasti, socijalni partneri i civilno društvo dijele odgovornost i interes za rad na uspješnijoj Europi otpornijoj na buduće izazove, u kojoj će se istodobno ostvarivati gospodarski i socijalni razvoj.

Socijalna Europa od samog je početka jedan od prioriteta Junckerove Komisije, što se odražava i u njezinim Političkim smjernicama iz srpnja 2014. U rujnu 2015. u svojem prvom govoru o stanju Unije predsjednik Juncker rekao je: Moramo predanije raditi na uspostavi pravednog i istinski paneuropskog tržišta rada. (…) U okviru tih mjera želja mi je uspostaviti europski stup socijalnih prava kojim će se u obzir uzeti promjene s kojima se suočavaju europska društva i tržište rada.

Od te najave Komisija je aktivno radila s državama članicama, institucijama EU-a, socijalnim partnerima, civilnim društvom i građanima na sadržaju i ulozi stupa. Komisija je u ožujku 2016. predstavila preliminarni nacrt europskog stupa socijalnih prava i započela opširno javno savjetovanje radi prikupljanja povratnih informacija koje je zaključeno u siječnju 2017. konferencijom na visokoj razini.

Nadovezujući se na informacije prikupljene tijekom savjetovanja Komisija sada iznosi prijedlog europskog stupa socijalnih prava kojim se želi osigurati nova i učinkovitija prava građanima. Kao inspiracija za izradu stupa izravno je poslužilo mnoštvo praksi diljem Europe, a temelj mu je stabilna pravna stečevina koja postoji na razini EU-a i međunarodnoj razini.