HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

IZBORI ZA POVJERENIKE HSP-a

Redoviti izbori za povjerenike u podružnicama Hrvatskog sindikata pošte (HSP) održat će se 17. listopada. Ovi se izbori održavaju svakih pet godina, a glasovanje će biti neposredno i tajno. Pravo glasa imaju svi članovi HSP-a, koji će dobiti glasačke listiće s imenima kandidata najmanje 5 radnih dana prije datuma provođenja izbora. Sukladno Odluci o provođenju izbora za povjerenike u podružnicama HSP-a, koja je objavljena na oglasnim pločama Sindikata u srijedu 19. rujna 2018., pravo kandidiranja ima svaki član Podružnice koji ima najmanje dvije godine članstva u Sindikatu i koji se osobito ističe svojim sindikalnim djelovanjem u Sindikatu ili neposrednoj radnoj sredini. Kandidati za povjerenike ne mogu biti članovi drugih sindikata osim HSP-a. Kandidaturu za pojedinu izbornu jedinicu mogu podnijeti samo oni kandidati koji su članovi Podružnice. Kandidacijski obrazac može se podići kod glavnog povjerenika ili povjerenika područja. Popunjeni kandidacijski obrazac i životopis koji sadrži opis dosadašnjih sindikalnih i radnih aktivnosti kandidata, podnosi se Izbornom odboru najkasnije do 25.09.2018. Prihvaćaju se kandidature podnesene putem pošte koje pristignu Izbornom povjerenstvu zaključno sa 27.09.2018., sa žigom slanja pošiljke do 25.09.2018.