HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

HNB ograničio bankarske bonuse

banka.hr / Hina – Središnja banka propisala je da iznos varijabilnog dijela primitaka radnika ne smije prelaziti iznos fiksnog dijela ukupnih primitaka. Iznimno, uz strogo propisane uvjete, kreditna institucija može odrediti da iznos varijabilnog dijela ukupnih primitaka bude do visine dvostrukog iznosa fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinog radnika.

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić donio je Odluku o primitcima radnika u kreditnim institucijama kojom se detaljno propisuje način donošenja, primjena i provedba politike primitaka. Odluku o primitcima radnika dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj, koje su od HNB-a dobile dozvolu za rad, te podružnice kreditnih institucija iz trećih država, koje su od HNB-a dobile odobrenje za pružanje usluga.

Za politiku primitaka zadužen je Nadzorni odbor kreditne institucije, koji je dužan donijeti odluke o ukupnom iznosu varijabilnih primitaka koji će kreditna institucija utvrditi za sve radnike u poslovnoj godini za određeno razdoblje, zatim pojedinačne primitke članova uprave i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija, te o smanjenju ili ukidanju varijabilnih primitaka radnicima, uključujući aktiviranje odredbe o povratu primitka ako dođe do znatnog narušavanja uspješnosti ili gubitaka kreditne institucije.

HNB propisuje i da se statutom kreditne institucije može odrediti da glavna skupština daje suglasnost na politiku primitaka i donosi odluke vezane uz primitke članova uprave. Uz detaljno propisan način donošenja i provedbe politike primitaka, HNB je propisao i što valja uzeti u obzir pri utvrđivanju odnosa fiksnog i varijabilnog dijela primitaka, a propisao je i njihovu visinu.

Tako, među ostalim, propisuje da iznos varijabilnog dijela primitaka radnika ne prelazi iznos fiksnog dijela ukupnih primitaka. Iznimno, kreditna institucija može odrediti iznos varijabilnog dijela ukupnih primitaka do visine dvostrukog iznosa fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinog radnika, no uz strogo propisane uvjete. Za radnika koji obavlja poslove kontrolnih funkcija kreditna institucija dužna je primitke strukturirati tako da fiksni primici ne smiju biti manji od dvije trećine ukupnih primitaka tog radnika, dok ukupni godišnji fiksni primici ne smiju biti manji od dvogodišnjeg prosjeka ukupnih godišnjih fiksnih primitaka radnika na odgovarajućoj poziciji te s odgovarajućim odgovornostima u kreditnoj instituciji.

Među ostalim, tom odlukom propisuje se i da u slučaju izvanredne pomoći države, kreditna institucija ne smije članovima uprave i nadzornog odbora isplaćivati varijabilne primitke, osim ako se dokaže da je njihova isplata opravdana. Ujedno, guverner HNB-a donio je odluku i o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji. Njome je detaljno propisano koji su uvjeti za članstvo u upravi i nadzornom odboru kreditne institucije, postupak izdavanja prethodne suglasnosti za imenovanje te uvjeti koje je kreditna institucija dužna ocjenjivati pri procjeni primjernosti nositelja ključnih funkcija