HSP - Hrvatski sindikat POŠTE

Europski stup socijalnih prava: s načela na djela

EUROPSKA KOMISIJA – Komisija danas iznosi svoju viziju jake socijalne Europe koja je usmjerena na radna mjesta i vještine za budućnost te otvara put pravednom, uključivom i otpornom socioekonomskom oporavku. U akcijskom planu europskog stupa socijalnih prava navode se konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa u sklopu zajedničkih nastojanja država članica i EU-a uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera i civilnog društva, te se predlažu i glavni ciljevi koje bi EU trebao ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030.
Ovo je prilika da Europa ažurira svoja socijalna pravila i uspješno se nosi s preobrazbom uvjetovanom novim društvenim, tehnološkim i gospodarskim kretanjima, ali i sa socioekonomskim posljedicama pandemije. Komisija je načela stupa socijalnih prava već počela pretvarati u zbilju predlažući inicijative kao što su potpora zapošljavanju mladih i primjerene minimalne plaće u 2020., a danas je objavila i Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE), čija je svrha poduprijeti oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: Naš gospodarski oporavak mora biti uključiv, pravedan i podrazumijevati velik broj radnih mjesta. Komisija u tom cilju predlaže ambiciozan plan provedbe europskog stupa socijalnih prava i poziva države članice da aktivno daju potporu zapošljavanju tijekom faze oporavka nakon krize koronavirusa. Time želimo ukazati na važnost postupnog prelaska s hitnih politika na politike oporavka za naša tržišta rada, što će EU poduprijeti iz svojih izvora financiranja, među ostalim Europskog socijalnog fonda plus i mehanizma za oporavak i otpornost.

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit dodao je: Europski stup socijalnih prava naša je referentna točka za izgradnju jake socijalne Europe. Dajemo mu novi poticaj pretvarajući njegova načela u djela. Otvaranje radnih mjesta jedan je od naših glavnih prioriteta, kao i to da ljudi za njih imaju odgovarajuće vještine; to je cilj EASE-a. Usto smo dužni zajednički se boriti protiv siromaštva u EU-u i graditi uključivo društvo, i u tome svi imamo ulogu. S nestrpljenjem očekujem potvrdu zalaganja za socijalna prava na povezanom tematskom sastanku na vrhu u svibnju.

Ciljevi EU-a u okviru zajedničke ambicije do 2030.

Akcijskim planom utvrđuju se tri glavna cilja koja EU treba ostvariti do 2030.:

zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine
barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine
u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti trebalo bi biti barem 15 milijuna osoba manje.
Novi glavni ciljevi za 2030. u skladu su s UN-ovim ciljevima održivog razvoja te čine temelj zajedničke ambicije za jaku socijalnu Europu. Komisiji će s revidiranim pregledom socijalnih pokazatelja omogućiti praćenje napretka država članica u okviru europskog semestra. Komisija poziva Europsko vijeće da podrži ta tri cilja, a države članice da utvrde vlastite nacionalne ciljeve kako bi tome doprinijele.

Pružanje učinkovite aktivne potpore zapošljavanju (EASE)

Kao konkretnu mjeru u okvira 4. načela stupa Komisija danas predstavlja Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE). Komisija tom preporukom državama članicama daje konkretne smjernice za mjere politike, iza kojih stoje mogućnosti financiranja sredstvima EU-a, kako bi se s hitnih mjera poduzetih radi očuvanja radnih mjesta u sadašnjoj krizi prešlo na nove mjere potrebne za oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta. Preporukom se potiče otvaranje radnih mjesta i tranzicija tržišta rada iz sektora koji slabe u one koji rastu, osobito digitalne i zelene sektore. Te bi nove mjere trebale sadržavati tri elementa: (1) poticaje za zapošljavanje i potporu za poduzetnike; (2) mogućnosti za usavršavanje i prekvalifikaciju; (3) poboljšanu potporu službi za zapošljavanje. Sredstva EU-a, uključujući iz Instrumenta za oporavak i otpornost i Europskog socijalnog fonda plus, dostupna su i pomažu državama članicama u financiranju njihovih mjera EASE-a.

Kontekst

Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili su europski stup socijalnih prava na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017. Stup sadržava 20 načela i prava koja su ključna za pravedna i funkcionalna tržišta rada i sustave socijalne skrbi u 21.stoljeću. Sastoji se od tri poglavlja: (1) jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada; (2) pravednih radnih uvjeta; (3) socijalne zaštite i uključenosti.

Komisija je već predstavila nekoliko mjera koje proizlaze iz stupa, kao što su Program vještina za Europu (1. načelo), Strategija za rodnu ravnopravnost (2. načelo), Akcijski plan EU-a za borbu protiv rasizma (3. načelo), Paket potpore za zapošljavanje mladih (4. načelo) i Prijedlog direktive o primjerenim minimalnim plaćama (6. načelo).

Osim akcijskog plana europskog stupa socijalnih prava, Komisija u istom tjednu donosi i Prijedlog direktive o transparentnosti plaća (2. načelo) i novu Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. (17. načelo). Predstojeće mjere EU-a u 2021. uključivat će, među ostalim, europsko jamstvo za djecu (11. načelo), novi strateški okvir za sigurnost i zdravlje na radu (10. načelo), inicijativu za poboljšanje radnih uvjeta osoba koje rade putem digitalnih platformi (5. i 12. načelo) i Akcijski plan za socijalno gospodarstvo.

Novi zamah u području socijalnih prava nadovezuje se na poticaj dobiven ambicioznim dugoročnim proračunom EU-a u vrijednosti od 1,8bilijunaeura i instrumentom za oporavak NextGenerationEU. Iz njih će se državama članicama omogućiti financiranje sredstvima EU-a da bi se poduprla jaka socijalna Europa. To uključuje potporu iz Mehanizma za oporavak i otpornost kako bi se financirali usklađeni paketi reformi i ulaganja usmjereni na aspekte tržišta rada, vještina i socijalnih pitanja utvrđene u preporukama za pojedine zemlje u okviru europskog semestra.

Portugalsko predsjedništvo Vijeća EU-a u svibnju 2021. u Portu organizira sastanak na vrhu posvećen socijalnim pitanjima. Glavna tema bit će kako ojačati socijalnu dimenziju Europe i tako uspješno ostvariti pravedan, uključiv i otporan oporavak te zelenu i digitalnu tranziciju. To će ujedno biti prilika da se na najvišoj političkoj razini potvrdi posvećenost provedbi socijalnog stupa. Akcijski plan europskog stupa socijalnih prava Komisijin je doprinos tom sastanku.

Akcijski plan europskog stupa socijalnih prava temelji se na opsežnom javnom savjetovanju u kojem je zaprimljeno više od 1000 pisanih doprinosa od država članica, institucija i tijela EU-a, regija, gradova, socijalnih partnera, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, skupina za strateško promišljanje i građana. Osim toga, Komisija je održala posebne internetske seminare s više od 1500 dionika.